vCloudPoint Download

Tài liệu giới thiệu chi tiết về sản phẩm vCloudPoint và ứng dụng trong doanh nghiệp. File name Version vCloudPoint-Presentation.pdf vCloudPoint-Presentation.pptx

Xem thêm  

Các phần mềm liên quan để sử dụng giải pháp vCloudPoint File name Version vMatrixInstall_2_5_2_13727.exe 2.5.2 JoinVDI_1_434_130_0423_011402.iso 1.434.130.0423.011402 JoinVDI_Guest_Tools_Setup_20200617.001.zip JoinVDI-Installation-Tool.exe

Xem thêm  

Tài liệu liên quan đến việc triển khai, hướng dẫn chọn máy chủ và hướng dẫn tính toán chi phí cho việc triển khai hệ thống vCloudPoint. File name Version vCloudPoint Deployment Planning vCloudPoint Hướng dẫn chọn cấu hình máy chủ vCloudPoint TCO Calculator

Xem thêm  

Danh sách datasheet sản phẩm vCloudPoint File name Version Datasheet vCloudPoint V1 Datasheet vCloudPoint S100

Xem thêm