Tổng Quan Về Thin Client RX420

Back to Posts

Tổng Quan Về Thin Client RX420

Mirko Lasarz và tôi giới thiệu tổng quan ngắn gọn về cách tiếp cận của NComputing đối với thin client, đặc biệt bao gồm dòng thiết bị RX420 bao gồm các giải pháp cho Microsoft và Citrix. (Được thu âm bằng tiếng Đức, có phụ đề tiếng Anh).

Share this post

Back to Posts