vCloudPoint tài liệu

vCloudPoint tài liệu

Download

Tài liệu liên quan đến việc triển khai, hướng dẫn chọn máy chủ và hướng dẫn tính toán chi phí cho việc triển khai hệ thống vCloudPoint.

File name Version
vCloudPoint Deployment Planning
vCloudPoint Hướng dẫn chọn cấu hình máy chủ
vCloudPoint TCO Calculator