Add-on Packages

Add-on Packages

Thêm chức năng cho thiết bị của bạn bằng các công cụ cộng tác, sao lưu, giao tiếp và quản lý mạnh mẽ. Tải xuống và cài đặt các gói của bên thứ ba và do Synology phát triển trực tiếp từ Package Center.

DSM Version 7.2

Synology

Antivirus by McAfee

Antivirus by McAfee

Bitdefender for MailPlus

Bitdefender for MailPlus

C2 Identity Edge Server

C2 Identity Edge Server

DHCP Server

DHCP Server

LDAP Server

LDAP Server

DNS Server

DNS Server

Download Station

Download Station

exFAT Access

exFAT Access

File Station

File Station

Glacier Backup

Glacier Backup

Hyper Backup Vault

Hyper Backup Vault

Log Center

Log Center

OAuth Service

OAuth Service

Proxy Server

Proxy Server

QuickConnect

QuickConnect

Replication Service

Replication Service

SMB Service

SMB Service

Synology Application Service

Synology Application Service

SMI-S Provider

SMI-S Provider

Text Editor

Text Editor

Universal Viewer

Universal Viewer

USB Copy

USB Copy

VPN Server

VPN Server

WebDAV Server

WebDAV Server

Web Station

Web Station

Third-Party

Apache HTTP Server 2.4

Apache HTTP Server 2.4

Archiware P5

Archiware P5

Data Deposit Box

Data Deposit Box

Document Viewer

Document Viewer

Domotz Network Monitoring

Domotz Network Monitoring

ElephantDrive

ElephantDrive

Emby Server

Emby Server

Git Server

Git Server

GoodSync

GoodSync

IDrive

IDrive

无线宝边缘计算

无线宝边缘计算

Joomla

Joomla

KodExplorer

KodExplorer

MariaDB 10

MariaDB 10

MediaWiki

MediaWiki

MEGAcmd

MEGAcmd

MinimServer

MinimServer

NAKIVO Backup and Replication

NAKIVO Backup and Replication

NAKIVO Transporter

NAKIVO Transporter

nConnect

nConnect

Node.js v14

Node.js v14

Node.js v16

Node.js v16

Node.js v18

Node.js v18

NVIDIA Runtime Library

NVIDIA Runtime Library

PACS

PACS

PDF Viewer

PDF Viewer

Perl

Perl

PHP 7.3

PHP 7.3

PHP 7.4

PHP 7.4

PHP 8.0

PHP 8.0

PHP 8.1

PHP 8.1

PHP 8.2

PHP 8.2

phpMyAdmin

phpMyAdmin

Plex Media Server

Plex Media Server

Python3

Python3

Python2

Python2

Python 3.9

Python 3.9

RADIUS Server

RADIUS Server

Ragic Cloud DB

Ragic Cloud DB

Resilio Sync

Resilio Sync

sMedio DTCP Move

sMedio DTCP Move

BRAVIA Signage

BRAVIA Signage

Tailscale

Tailscale

TeamViewer

TeamViewer

VirtualHere

VirtualHere

vtigerCRM

vtigerCRM

WordPress

WordPress