Giải pháp File server doanh nghiệp với Synology

Giải pháp File server doanh nghiệp với Synology

File server doanh nghiệp

Để cộng tác và chia sẻ file giữa các nhóm hoặc vị trí, đồng thời quản trị dữ liệu và quyền riêng tư, Synology kết hợp tính linh hoạt của bộ lưu trữ cloud với khả năng kiểm soát File server tại chổ.

Dung lượng lưu trữ cấp Petabyte

Khả năng lưu trữ thô 1.3PB

Hỗ trợ lên tới 180 ổ cứng, tạo ra dung lượng lưu trữ thô lên đến hàng petabyte (1PB = 1000TB)

Khả năng mở rộng

Synology cung cấp NAS TowerRackmount hỗ trợ từ 1 đến 180 Bay

Phù hợp với mọi môi trường CNTT

Dễ dàng chuyển dữ liệu của bạn từ Windows Server

Di chuyển file của bạn cùng với các cài đặt domain ACL từ Windows Server sang NAS Synology

Tích hợp Windows AD / LDAP

Hỗ trợ Windows AD / LDAP để hoạt động trơn tru với các dịch vụ thư mục chính.

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Truy cập bằng QuickConnect

Hỗ trợ lên tới 180 ổ cứng, tạo ra dung lượng lưu trữ thô lên đến hàng petabyte (1PB = 1000TB)

Các giao thức được hỗ trợ

Hỗ trợ truy cập file bằng trình duyệt, thiết bị di động, FTP, WebDAV và SMB

Ít gây ra rắc rối hơn cho nhóm IT của bạn

Một giải pháp giảm thiểu công sức và chi phí bảo trì

 • Kiểm soát dung lượng lưu trữ của các folder được chia sẽ bằng cách cấu hình hạn mức của ngươi dùng.
 • Các hoạt động của hệ thống được ghi lại với việc hiển thị trên màn hình, nhật ký, công cụ tìm kiếm nâng cao để nhanh chóng xác định sự kiện xảy ra.
 • Tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép nhân viên tự phục hồi các file bị xóa bằng công nghệ Snapshot và các phiên bản file tích hợp.
 • Cài đặt Synology Directory Server và biến NAS thành hỗn hợp thư mục file và file server

Lập nhóm và chia sẽ

Định cấu hình hạng mức và đặc quyền cho Folder nhóm để quản lý tốt hơn dung lượng lưu trữ cho các phòng ban và tạo liên kết chia sẽ trong vài click chuột với mật mã bảo vệ và ngày hết hạn.

Đồng bộ hóa và chia sẻ file trên các trang riêng lẽ, vì vậy nhân viên có thể tập trung vào việc cho ra kết quả tốt nhất.

Lập chỉ mục tất cả file trong NAS và tìm kiếm dễ dàng.

Phối hợp với các đồng nghiệp, đối tác với Document, Spreadsheet và Slides trên Synology Drive

Backup dữ liệu

Tạo một HA cluster để tránh những gián đoạn bất ngờ.

 • Dễ dàng mã hóa và backup dữ liệu từ vị trí xa, chẳng hạn như từ NAS Synology khác, File server khác hoặc thậm chí là dịch vụ lưu trữ Cloud cộng cộng (Google Drive, One Drive ..v..v..)
 • Trong doanh nghiệp việc duy trì hệ thống vận hành 24/7 là điều quan trọng, các biện pháp bảo mật tiên tiến được cung cấp để bảo vệ dữ liệu an toàn.
 • Supports instant snapshot and restoration
 • Each LUN supports up to 256 snapshots
 • Scheduled LUN snapshots
 • LUN snapshot can be cloned and mounted as a regular LUN
 • Restore LUN from snapshot
 • Each LUN can perform one snapshot or clone task at the same time
 • Up to eight concurrent LUN snapshot/clone tasks
 • iSCSI LUN Snapshot and Clone are available on specific models only.
 • Synology Snapshot Manager is available on VMware vSphere 5.1 or later, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, and Windows Server 2016 for taking application consistent snapshot
 • Support up to 256 iSCSI targets*
 • Support up to 512 iSCSI LUNs*
 • On VMware vSphere, Synology Snapshot Manager supports up to 3 maximum concurrent snapshot tasks
 • Storage Replication Adapter for VMware Site Recovery Manager
 • Set usage/user quota for shared folders
 • Enable file self-healing to automatically detect silent data corruption, and to recover silent data error on RAID disks (RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 and RAID F1)
 • Enable file compression to increase the flexibility of volume usage
 • Perform defragmentation on a volume to increase system performance
 • Supports shared folder snapshots and replications
 • Support instants SMB server-side copy
 • Supports browsing read-only snapshots
 • Supports Windows Previous Versions feature
 • Supports NFS version 2, 3, 4, and 4.1 protocol
 • Supports NFS 4.1 multipathing

Note

 • For more information on the applied Synology NAS models of the Btrfs file system
 • Receive up to 3,000 syslog events per second*
 • Historical log activity chart
 • Archiving logs by specified time, number of logs, the data size, and different hosts
 • Download archives as HTML or CSV files
 • Proactive email notification according to log severity or specified keywords
 • Customize log transferring protocol
 • Customized log formats
 • Advanced log search engine
 • SSL connection
 • Log rotation: 1 month, 3 months, 6 months, 1 year

Synology Directory Server

 • Support for Windows RSAT
 • Support for TLS domain controller certification
 • Support for custom NetBIOS domain names
 • DNS auto registration
 • Support for single domain controllers

Account & Privileges

 • Group membership and policies
 • Roaming user profiles
 • Account single sign-on
 • Home folder support

Security & Access Control

 • Kerberos-based authentication
 • Password reset via email
 • Password strength policies
 • Account lockout policies

Domain Clients

 • Microsoft Windows 7 and above
 • Linux

General

 • Recommended number of users: up to 1,800*
 • Recommended number of emails processed per day: up to 4,773,000*

Management

 • Provides mail services with SMTP, IMAP, POP3 protocols
 • SMTP authorization
 • SSL secured connection
 • SMTP relay with optional TLS secured connection
 • Multiple additional domains
 • Supports LDAP/AD account
 • Daily quota to limit each user’s outbound mail
 • Create aliases for local users, groups, existing aliases and external mailboxes
 • Customization of auto BCC rules, SMTP/SMTPS port number, and the maximum size of a single email
 • Migrates emails from external mail servers:
  • Microsoft Exchange
  • Gmail
  • Outlook.com
  • Yahoo Mail
  • General IMAP servers

Security

 • Spam filter: Rspamd filter engine and DNS-based blackhole list
 • Spam engine supports Chinese segmenter to effectively detect Chinese spam mail
 • Use antivirus engine ClamAV to detect virus in mail attachments
 • Google SafeBrowsing database for detecting malicious URLs in the mail threads
 • Leverage third-party databases to enhance detection for malware, phishing contents and spam
 • Post-auditing and action policies for virus-infected mails
 • Threat Monitor provides security-related information:
  • General threat statistics in clear and interactive graphs
  • Real-time status of anti-spam and antivirus engines
  • DNSBL self-check result
  • Threat sources displayed in a world map
  • Statistics of blocked Inbound and outbound mail
 • Sender validation mechanism with SPF/DKIM and DMARC
 • Content Scan filters messages containing potentially dangerous content
 • Attachment filter to block specific file types
 • Message Content Protection (MCP) to prevent sensitive data leakage
 • Mail black and white list

Functionality

 • High availability architecture maximizes service uptime
 • High-speed full-text search for English, Chinese, Japanese, and Korean characters
 • Personal auto-forwarding and auto-reply rules for each user
 • Customize auto-reply message

Monitoring

 • Records historical email activity chart (past 1 hour, 1 day, 7 days, and 30 days) with detailed information about the quantity of inbound/outbound emails
 • Mail queue monitoring
 • Activity log and security log
 • Usage analysis to calculate email quantity of the selected users, and to monitor the mail traffic by account
 • Archive logs periodically
 • Transfer logs to the Secondary Server for backup, or syslog server for central management
 • Daily report includes summaries of
  • Hourly traffic
  • Delivered/received messages
  • Deferred/rejected messages
  • SMTP delivery failure
  • Warnings
  • Quantity of senders and recipients

License

 • MailPlus Server comes with 5 email accounts by default
 • License page allows for license addition
 • Licenses are all centralized in Primary Server

System Requirements

 • Synology NAS memory: 1GB RAM
 • Drive PC Client is supported on Windows, Mac, and Ubuntu
 • Supports creating connections and syncing with multiple Drive servers
 • Supports syncing files and folders shared by other users
 • Supports double clicking on the tray menu to open files of any event in web browsers
 • Supports single clicking on the tray menu to open containing folders
 • Supports creating sharing links for synchronized files
 • Provides minimalist tray icons
 • Open Drive in web browsers from the system tray
 • Supports instant pausing or deleting of established connections
 • Supports filtering event and notification logs by server
 • Notified files can be opened in containing folders or synced from the corresponding notification logs
 • Icon overlays can be enabled or disabled according to user settings
 • Customizable notification settings
 • Context menu in local file browsers for adjusting sync settings or creating sharing links
 • Customizable permission settings for sharing links to be set as public/internal and edit/view-only
 • Supports proxy connections
 • Local snapshots of shared folders on Btrfs file system and advanced file LUNs
 • Schedule snapshot and customize retention rules
 • Remove or lock versions
 • Browse and restore snapshots in the #snapshot folder in all file services or File Station
 • View snapshot data in the Previous Versions tab in the Properties dialogue on Windows PC.
 • Support up to 1,024 snapshots per shared folder*
 • Support up to 256 snapshots per iSCSI LUN*
 • Replicate data to another destination by taking and sending snapshots to local or another server. The maximum number of replication tasks is determined by different modules of Synology NAS.
 • Schedule replication and customize retention rules
 • Send the initial replication copy via the Internet or storage devices
 • Replicate data to multiple destination servers from the same source server
 • Statistics of transferred size and sync duration are recorded and displayed as a report
 • Overview topology of data replication
 • Supports port forwarding by customizing address and port of a replication task
 • Encrypt replication transmission
 • iSCSI LUN replication can be managed via Synology Snapshot Replication or VMware vCenter Site Recovery Manager. (Installing Synology SRA on VMware Site Recovery Manager servers is required.)
 • Pause/resume replication transmission to optimize bandwidth
 • Restore to a previous version via various methods including common protocols, File Station, and Windows File Explorer.
 • Perform a failover on shared folders or iSCSI LUNs and make the replicas on the destination server writable when the source server is not healthy
 • Perform a re-protect action to sync data on the two servers again after performing a failover
 • Perform a test failover to make a clone and run all necessary tests in the event of disaster
 • Perform a force failover when the source server is healthy
 • Form a high-availability cluster with two identical Synology NAS servers in order to maximize service uptime
 • Automatic unexpected failover on CIFS/iSCSI/FTP/AFP/NFS service failure; power outage; storage space crash; data network disconnection
 • Supports Quorum Server to effectively minimize the occurrence of split-brain
 • VLAN support
 • After creating a cluster with Synology High Availability, the max number of volumes and block-level iSCSI LUNs altogether will be limited to 64
 • View recent system information, iSCSI Target connection history and file difference in each shared folder when a split-brain error occurs
 • Comprehensive management interface and easy-to-follow troubleshooting

Note

 • High Availability does not support DHCP Server, MailPlus Server, Peta Space and Virtual Machine Manager

Security Advisor

 • Malware Detection and removal
 • Account and password, network-related, System-related security scan
 • DSM and packages version check

Firewall & Traffic Control

 • Allow/deny access to selected ports or services for specific IP addresses
 • Create firewall rules based on geographic region
 • Organize firewall rules into different firewall profiles
 • Traffic Control according to services and TCP/UDP ports
 • DDoS protection
 • VPN pass-through

AntiVirus Essential

 • AntiVirus Essential powered by ClamAV scanning engine
 • Full system scan
 • Scheduled scan
 • White List to exclude files from being scanned
 • Automatic update of virus definitions

AntiVirus by McAfee

 • Full system scan
 • Scheduled scan
 • White List to exclude files from being scanned
 • Automatic update of virus definitions
 • Available on specific models only. Please see this product comparison page to learn more

Auto Block

 • Block after specified number of attempts
 • Custom expiration time
 • Black and White List

DSM SSO Client

 • Supports Synology SSO Server
 • Supports OpenID Connect SSO Servers:
  • Azure
  • Websphere

Certificate Management

 • Supports the import and management of multiple certificates
 • Certificate encryption algorithm only supports RSA (ECC algorithm is not supported)
 • Supports multiple certificates for different services:
  • Web Apps (HTTPS) and WebDAV
  • FTP SSL/TLS
  • Mail Services
  • RADIUS Server
  • VPN Server
 • Supports the creation and auto-renew of Let’s Encrypt certificate

TLS/SSL Profile Level Management

 • Supports multiple TLS/SSL Profile Level for different services:
  • Web Apps (HTTPS) and WebDAV
  • FTP SSL/TLS
  • Mail Services
  • RADIUS Server
  • VPN Server

2-step verification

 • Time-based One-Time Password (TOTP) protocol
 • 2-step verification enforcement for admin groups or all users
 • Manage trusted devices
 • Supported VPN protocols: PPTP, OpenVPN, L2TP over IPSec
 • Connection list and management
 • Configuration log for audit trail
 • Enable VPN connections on selected LAN port
 • Privilege settings to allow VPN connections for selected users
 • Support up to 40 connections
 • User account with admin privilege is required for accessing Presto File Server on DSM
 • Supports TLS and AES-128 encrypted file transfers
 • Forced encryption on all login credentials
 • Supports IPv6
 • Supports 2-step verification
 • Provides real-time monitoring of all transfer status on the Overview section
 • Supports kicking specific clients that are connected to the server
 • System logs and transfer logs can be exported
 • Daily, weekly, monthly, and annual usage reports can be generated in HTML format
 • Reports can be generated according to set schedules and sent to designated email addresses
 • Allows servers to configure the total inbound and outbound traffic generated from all the connected clients
 • Supports in-app purchase of licenses or activating a 30-day free trial on Presto File Server
 • Supports centralized management to compress and encrypt all file transfers
 • Supports centralized management to set the maximum inbound and outbound traffic shared among all the clients connected to the server
 • Supports anonymous login
 • Supports usage through command-line interface
 • Sends an email notification if a client is disconnected from the server for more than 14 days
 • Supports multiple filename conflict policies, allowing transferred files to be overwritten, skipped, or renamed when filename conflicts occur.
 • Supports automatically migrating license keys when a license is migrated to another clustered machine.
 • Supports downloading files and client installers for all the supported platforms directly from Presto File Server.
 • Launched Presto Automator, which is a scheduling service feature powered by Synology Internet Transfer Accelerator (SITA).

Tạo cloud riêng của bạn ngay hôm nay

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp Synology

Sản phẩm Synology nỗi bật


You've just added this product to the cart: