Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm thế nào để cấu hình tường lửa và phần mềm chống virus cho các sản phẩm vCloudPoint

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 21:58 25/05/2018 84 lượt xem

Cấu hình tường lửa và phần mềm chống virus cho sản phẩm vCloudpoint

Anti-virus, tường lửa và các phần mềm bảo mật đôi khi có thể gây trở ngại cho các cấu hình ban đầu và hoạt động của phần mềm vmatrix vCloudPoint của. Tài liệu này cung cấp thông tin cơ bản về các ứng dụng, dịch vụ và mạng lưới hoạt động trong vmatrix,hướng dẫn sử dụng cấu hình các phần mềm bảo mật giúp đảm bảo khả năng tương thích,  ổn định và hoạt động trơn tru hơn.

Cài đặt vmatrix:

Hãy chắc chắn rằng đã disable bất kỳ phần mềm anti-virus hoặc phần mềm tường lửa trong khi cài đặt phần mềm cho thiết bị. Phần mềm loại này đã được thử nghiệm và kết quả là ảnh hưởng tới việc lắp đặt các sản phẩm vCloudpoint. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể kích hoạt lại Anti-Virus và phần mềm tường lửa.

Nếu hệ thống gặp trục trặc xảy ra sau khi cài đặt vmatrix, vui lòng thử tháo vmatrix và bất kỳ anti-virus hay phần mềm bảo mật, và sau đó cài đặt lại vmatrix. Nếu hệ thống ổn định, hãy cài đặt lại các phần mềm anti-virus. Trong một số trường hợp, sự thay đổi này trong cài đặt có thể cải thiện sự tương tác giữa vmatrix và phần mềm anti-virus. Nếu vấn đề vẫn tồn tại, xin vui lòng thử cấu hình phần mềm bảo mật của bạn.

Trường hợp khác

  1. Trường hợp Port:

Remote Desktop Services: TCP 3389

vmatrix Dịch vụ mạng: TCP 13.389-13.342

UDP 13.389

Những port này được thiết lập mặc định khi cài đặt vmatrix nhưng có thể được tùy chỉnh ở vmatrix -> Configuration – port> IP / TCP.

  1. Trường hợp truy cập file ngoại lệ

Trên Firewall mở các file :

C:\ProgramFiles\Cloudpoint\vMatrix\CpDaemon.exe

C:\ProgramFiles\Cloudpoint\vMatrix\Driver\CpAccel.exe

Trên Anti-virus mở các file:

+Bởi các tập tin cụ thể:

C:\ProgramFiles\Cloudpoint\vMatrix\CpDaemon.exe

C:\ProgramFiles\Cloudpoint\vMatrix\Driver\CpAccel.exe

– Đối với các biểu tượng và chức năng trên phần mềm vMatrix

C:\ProgramFiles\Cloudpoint\vMatrix\CpDeploy.exe

– Đối với vMatrix Admin Manager

C:\ProgramFiles\Cloudpoint\vMatrix\CpManager.exe

– Đối với công cụ chẩn đoán cho vMatrix

C:\ProgramFiles\Cloudpoint\vMatrix\DiagnosticTools.exe

– Đối với vMatrix setup và cập nhật các công cụ

C:\ProgramFiles\Cloudpoint\vMatrix\InstallDeployTools.exe

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 21:58 25/05/2018
Seen: 84 times
Last updated: 21:58 25/05/2018