Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.


0

Nguyễn Hữu Tùng

--Nguyễn Hữu Tùng--

5068
| 1 1 2
Ho Chi Minh, Việt Nam
--Nguyễn Hữu Tùng--
Nguyễn Hữu Tùng
Mở 05:09 07/05/2018

Yêu cầu phần cứng

– Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn dưới đây cung cấp thông tin ước tính từ đó người quản trị có thể kiểm tra và điều chỉnh các thông số kỹ thuật phần cứng của hệ thống máy chủ. Vietcorp khuyên bạn luôn luôn kiểm tra môi trường của bạn trước khi triển khai để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của bạn.

+CPU: 2.5 users per thread/core of a 3.6GHz, 22nm,1150 pin CPU (e.g.: i7-4790)

+Memory:

1.5GB per task user running office, browser, messenger, video on VLC player, etc.

2GB per power user running Photoshop, Illustrator, Auto-CAD, etc.

+Storage: SSD for  system and program files + HDD for user data; Storage size to be determined by actual needs.

+Network: Average 15Mbps per user within LAN (a single users may consume up to 30Mbps).

Chú thích:

1) Luôn luôn dành nhiều tài nguyên hơn cho chính máy chủ,

ví dụ, bộ nhớ 32GB để dùng cho 20 người dùng= 1.5GB

mỗi người dùng * 20 người + thêm 2 GB cho chính máy chủ.

2) Cơ bản trên cho thấy việc sử dụng tài nguyên trung bình của user đồng thời độ phân giải màn hình 1366 * 768; cho thấy việc sử dụng tài nguyên sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ phân giải màn hình và thói quen sử dụng trung bình của những người sử dụng.

Cấu hình Host (5-60 người):

Vmatrix Server Manager có thể hỗ trợ lên đến 99 kết nối zero client S100, hỗ trợ 5-60 người sử dụng trên một máy chủ duy nhất. Bạn có thể sử dụng nhiều hơn một máy chủ cho các triển khai hơn 60 người sử dụng.

Tham khảo đề nghị cấu hình máy chủ chi tiết tại đây     Your Reply

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 05:07 07/05/2018
Seen: 125 times
Last updated: 05:09 07/05/2018