Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Đồng bộ các tệp tin giữa NAS Synology và máy tính bằng Cloud Station

By
Mai Thành Dương
on 22:28 01/08/2018 104 lượt xemTổng quan:
Cloud Station cho Synology NAS là một ứng dụng đồng bộ hóa cho phép bạn dễ dàng đồng bộ hóa các tệp trên NAS Synology của mình với các thiết bị khác, chẳng hạn như máy tính hoặc thiết bị di động (với DS Cloud). Cài đặt máy chủ Cloud Station trên Synology NAS và Cloud Station Drive trên máy tính của bạn, để tự động đồng bộ các tệp được lưu trữ trên máy tính của bạn với NAS Synology .

Cài đặt giữa Synology NAS và máy tính :
1.Vào Package Center, tìm mục Cloud Station Server, sau đó chọn Install.
2.Chạy Cloud Station Server.
3.Ở tab Overview, chọn nút bên dưới Cloud Station Drive để tải Cloud Station Drive cho hệ điều hành của bạn. (Bạn cũng có thể download Cloud Station từ \Synology\ Download\ Center\\.\)\\

\\
\\

4\.Kh\ởi\ ch\ạy\ tr\ình\ c\ài\ \đ\ặt\ tr\ên\ m\áy\ t\ính\ c\ủa\ b\ạn\ v\à\ th\ực\ hi\ện\ theo\ c\ác\ h\ư\ớng\ d\ẫn\ tr\ên\ m\àn\ h\ình\.\
5\.Sau\ khi\ c\ài\ \đ\ặt\,\ ch\ạy\&nbsp\;\Cloud\ Station\\&nbsp\;tr\ên\ m\áy\ t\ính\ c\ủa\ b\ạn\.\ Nh\ấp\ v\ào\&nbsp\;\Start\ Now\\.\\

\\
\\

6\.\ Nh\ập\ \đ\ịa\ ch\ỉ\ cho\ NAS\ Synology\ ch\ạy\&nbsp\;\Cloud\ Station\\&nbsp\;\(ho\ặc\ Quick\ ID\)\,\ t\ên\ ng\ư\ời\ d\ùng\ v\à\ m\ật\ kh\ẩu\.\ B\ạn\ c\ó\ th\ể\ nh\ấp\ v\ào\ bi\ểu\ t\ư\ợng\ t\ìm\ ki\ếm\ \ở\ b\ên\ ph\ải\ \đ\ể\ t\ìm\ ki\ếm\ IP\ trong\ m\ạng\ LAN\ c\ủa\ b\ạn\.\ Sau\ \đ\ó\ ch\ọn\&nbsp\;\Next\\&nbsp\;\.\\

\\
\\

7\.\ Ch\ọn\ c\ác\ th\ư\ m\ục\ m\à\ b\ạn\ mu\ốn\ \đ\ồng\ b\ộ\ h\óa\ tr\ên\ NAS\ Synology\ v\à\ tr\ên\ m\áy\ t\ính\ c\ủa\ b\ạn\ b\ằng\ c\ách\ nh\ấp\ v\ào\ bi\ểu\ t\ư\ợng\&nbsp\;\Edit\\.\ Sau\ \đ\ó\ b\ạn\ c\ó\ th\ể\ nh\ấp\ v\ào\&nbsp\;\Advanced\\&nbsp\;\đ\ể\ c\ài\ \đ\ặt\ c\ấu\ h\ình\ \đ\ồng\ b\ộ\ h\óa\.\\

\\
\\

8\.B\ỏ\ ch\ọn\ b\ất\ k\ỳ\ th\ư\ m\ục\ b\ạn\ kh\ông\ mu\ốn\ \đ\ồng\ b\ộ\.\\

\\
\\

9\.\ \Đ\ặt\ k\ích\ c\ỡ\ file\ t\ối\ \đa\ ho\ặc\ t\ên\ file\ danh\ s\ách\ \đen\ ho\ặc\ ki\ểu\ file\ \đ\ể\ ch\úng\ kh\ông\ \đ\ư\ợc\ \đ\ồng\ b\ộ\ h\óa\.\\

\\
\\

10\.\&nbsp\;Ch\ọn\ \đ\ồng\ b\ộ\ h\óa\ theo\ hai\ chi\ều\ ho\ặc\ ch\ỉ\ t\ải\ d\ữ\ li\ệu\ t\ừ\ NAS\ Synology\ c\ủa\ b\ạn\.\\

\\
\\

11\.\ Click\&nbsp\;\Done\&nbsp\;\\đ\ể\ ho\àn\ th\ành\ c\ài\ \đ\ặt\\

\\
\\

12\.\&nbsp\;B\ạn\ c\ó\ th\ể\ t\ìm\ th\ấy\ bi\ểu\ t\ư\ợng\ Cloud\ Station\ trong\ khay\ h\ệ\ th\ống\ c\ủa\ b\ạn\.\\

\\
\\

13\.\&nbsp\;Nh\ấp\ v\ào\ bi\ểu\ t\ư\ợng\ khay\ h\ệ\ th\ống\ \đ\ể\ m\ở\ khay\ tr\ình\ \đ\ơn\.\ \Ở\ \đ\ây\ b\ạn\ c\ó\ th\ể\ xem\ ti\ến\ tr\ình\ v\à\ tr\ạng\ th\ái\ c\ủa\ c\ác\ t\ệp\ tin\.\ Nh\ấp\ v\ào\&nbsp\;\Main\ app\\&nbsp\;\đ\ể\ kh\ởi\ ch\ạy\ Cloud\ Station\.\\

\\
\\

14\.\&nbsp\;Khi\ kh\ởi\ \đ\ộng\,\ b\ạn\ s\ẽ\ \đ\ư\ợc\ hi\ển\ th\ị\ m\ột\ s\ố\ m\ẹo\ v\ề\ c\ách\ s\ử\ d\ụng\ Cloud\ Station\.\ Nh\ấp\ v\ào\ m\ũi\ t\ên\ b\ên\ ph\ải\ \đ\ể\ xem\ th\êm\ m\ẹo\ ho\ặc\ nh\ấp\ v\ào\&nbsp\;\Online\ tutorials\\&nbsp\;\đ\ể\ bi\ết\ th\êm\ th\ông\ tin\.\ N\ếu\ b\ạn\ kh\ông\ c\ần\ l\ời\ khuy\ên\,\ h\ãy\ \đ\ánh\ d\ấu\ v\ào\ h\ộp\ b\ên\ c\ạnh\&nbsp\;\Don\’t\ show\ this\ again\.\\\

\\\
\\
\\

15\.\ B\ây\ gi\ờ\ b\ạn\ c\ó\ th\ể\ qu\ản\ l\ý\ c\ác\ t\ác\ v\ụ\ \đ\ồng\ b\ộ\ trong\&nbsp\;\Cloud\ Station\ Drive\\.\\

\\
\\

\T\ải\ xu\ống\ phi\ên\ b\ản\ tr\ư\ớc\ c\ủa\ t\ệp\ \đ\ư\ợc\ \đ\ồng\ b\ộ\ h\óa\\
1\.\ Nh\ấp\ v\ào\ bi\ểu\ t\ư\ợng\&nbsp\;\Cloud\ Station\ Drive\\&nbsp\;trong\ khay\ h\ệ\ th\ống\ c\ủa\ b\ạn\ v\à\ nh\ấp\ v\ào\ bi\ểu\ t\ư\ợng\ th\ư\ m\ục\.\\

\\
\\

2\.\ Ph\ải\ chu\ột\ ch\ọn\ file\ sau\ \đ\ó\ ch\ọn\&nbsp\;\Synology\ Cloud\ Station\\&nbsp\;\&gt\;\&nbsp\;\Browse\ previous\ versions\\.\\

\\
\\

3\.\ T\ìm\ phi\ên\ b\ản\ b\ạn\ mu\ốn\ download\ v\à\ click\ v\ào\ bi\ểu\ t\ư\ợng\ download\ \.\\

\\
\\

T\ải\ ho\ặc\ kh\ôi\ ph\ục\ phi\ên\ b\ản\ tr\ư\ớc\ c\ủa\ file\ \đ\ồng\ b\ộ\ t\ừ\ Cloud\ Station\ Server\\

1\.\ \Đi\ t\ới\&nbsp\;\Cloud\ Station\ Server\\&nbsp\;\&gt\;\&nbsp\;\Version\ History\\&nbsp\;v\à\ x\ác\ \đ\ịnh\ file\ ho\ặc\ folder\ b\ạn\ mu\ốn\ kh\ôi\ ph\ục\.\\

\\
\\

2\.\ L\ựa\ ch\ọn\ file\ b\ạn\ mu\ốn\ truy\ xu\ất\ sau\ \đ\ó\ click\&nbsp\;\Action\ \&gt\;\ Browse\&nbsp\;previous\ versions\.\\\

\\\
\\
\\

3\.\ Ch\ọn\ phi\ên\ b\ản\ t\ệp\ b\ạn\ mu\ốn\ t\ải\ xu\ống\ v\à\ nh\ấp\ v\ào\&nbsp\;\Download\\.\ Ho\ặc\,\ n\ếu\ b\ạn\ ch\ắc\ ch\ắn\ mu\ốn\ kh\ôi\ ph\ục\ phi\ên\ b\ản\ \đ\ã\ ch\ọn\,\ h\ãy\ nh\ấp\ v\ào\&nbsp\;\Restore\\&nbsp\;v\à\ n\ó\ s\ẽ\ ghi\ \đ\è\ phi\ên\ b\ản\ hi\ện\ t\ại\ c\ủa\ b\ạn\\

\\
\\

\Ghi\ ch\ú\ quan\ tr\ọng\\
1\.\ Lu\ôn\ gi\ữ\ c\ác\ phi\ên\ b\ản\ l\ịch\ s\ử\ trong\ tr\ư\ờng\ h\ợp\ m\ột\ t\ập\ tin\ b\ị\ x\óa\ ho\ặc\ b\ị\ ghi\ \đ\è\ do\ t\ình\ c\ờ\.\
2\.\ Trong\&nbsp\;\Global\ Settings\\,\ b\ạn\ c\ó\ th\ể\ \đ\ịnh\ c\ấu\ h\ình\ cho\ d\ù\ m\ột\ t\ệp\ \đ\ư\ợc\ xo\á\ kh\ỏi\ m\áy\ t\ính\ c\ủa\ b\ạn\ s\ẽ\ \đ\ư\ợc\ l\ấy\ l\ại\ t\ừ\ NAS\ c\ủa\ b\ạn\ hay\ b\ị\ x\óa\ tr\ên\ NAS\ c\ủa\ b\ạn\ khi\ \đang\ th\ực\ hi\ện\ l\ại\.\
3\.\ Xin\ vui\ l\òng\ kh\ông\ t\ự\ sao\ ch\ép\ c\ác\ t\ập\ tin\ t\ừ\ m\áy\ t\ính\ t\ới\ NAS\ v\à\ ng\ư\ợc\ l\ại\.\ \Đ\ể\ \đ\ồng\ b\ộ\ ho\á\ d\ữ\ li\ệu\ ti\ếp\ theo\ tr\ở\ n\ên\ hi\ệu\ qu\ả\,\ Cloud\ Station\ s\ẽ\ c\ần\ qu\ét\ t\ừng\ t\ệp\ \đ\ư\ợc\ \đ\ồng\ b\ộ\ h\óa\ \đ\ể\ thay\ \đ\ổi\.\ Do\ \đ\ó\,\ c\ó\ th\ể\ m\ất\ m\ột\ kho\ảng\ th\ời\ gian\ \đ\áng\ k\ể\ \đ\ể\ k\ết\ th\úc\ qu\á\ tr\ình\ \đ\ồng\ b\ộ\ ban\ \đ\ầu\.\ Th\ời\ gian\ ti\êu\ th\ụ\ ph\ụ\ thu\ộc\ v\ào\ s\ố\ l\ư\ợng\ t\ệp\ v\à\ hi\ệu\ n\ăng\ c\ủa\ NAS\ v\à\ PC\ \/\ Mac\.\ N\ếu\ b\ạn\ quan\ t\âm\ \đ\ến\ vi\ệc\ l\àm\ th\ế\ n\ào\ \đ\ể\ Cloud\ Station\ ho\ạt\ \đ\ộng\ \đ\ư\ợc\,\ h\ãy\ xem\ White\ Paper\ c\ủa\ ch\úng\ t\ôi\&nbsp\;\ở đây.

Đồng bộ hóa dữ liệu với thiết bị di động của bạn
DS Cloud hiện có sẵn miễn phí trên Apple App Store và Cửa hàng Google Play. Bạn cũng có thể quét mã QR dưới đây để tải trực tiếp.


Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 22:28 01/08/2018
Seen: 104 times
Last updated: 22:28 01/08/2018