Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm thế nào để kích hoạt tính năng tự phục hồi tập tin trên DSM?

By
Mai Thành Dương
on 03:00 02/08/2018 40 lượt xem

Kể từ DSM 6.1, hệ thống có thể phát hiện ra dữ liệu hỏng và sửa chữa các tập tin bị hỏng trong các trường hợp với các tính năng tự chữa các tập tin.(self-healing)

Tính năng tự khôi phục tệp hiện đang có sẵn cho các thư mục chia sẻ nằm trong khối lượng Btrfs đã được tạo bằng một trong các loại RAID sau:

  • RAID 1
  • RAID 5
  • RAID 6
  • RAID 10
  • RAID F1
  • Synology Hybrid RAID

Chú thích:

Tính năng tự khôi phục tệp hiện chỉ khả dụng cho các thư mục chia sẻ (Shared folder). Các tệp được lưu trữ trên các tệp LUN iSCSI được tạo trên khối lượng Btrfs sẽ không được bảo vệ bằng tính năng này.

Hạn chế:

Tính năng tự phục hồi tệp (self-healing) không khả dụng trong các điều kiện sau:

Trong quá trình kiểm tra tính nhất quán hoặc sửa chữa một khối lượng, nhóm đĩa hoặc nhóm RAID
Nếu SSD đọc-ghi bộ nhớ cache được kích hoạt
Nếu khối lượng bị xuống cấp

Tính năng này được bật theo mặc định khi tạo thư mục chia sẻ. Bạn có thể kiểm tra nếu, trong tab Advance –>Enable advanced data integrity protection . 

Một khi đã được tạo thì không thể thay đổi tùy chọn:


Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 03:00 02/08/2018
Seen: 40 times
Last updated: 03:00 02/08/2018