Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm sao để chọn ngôn ngữ hiển thị trên DSM của Synology NAS?

By
Mai Thành Dương
on 03:24 02/08/2018 44 lượt xem

Cách thực hiện:

  1. Đăng nhập vào DSM sử dụng tài khoản thuộc group administrators.
  2. Vào Control Panel > Regional Options > Language.
  3. Dưới phần Display Language, chọn ngôn ngữ cần thiết từ drop-down list.
  4. Chọn Apply để save cài đặt của bạn.
  5. Cửa sổ xác nhận xuất hiện. Chọn  Yes để tiếp tục. DSM sẽ được hiển thị ngôn ngữ như bạn đã chọn.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 03:24 02/08/2018
Seen: 44 times
Last updated: 03:24 02/08/2018