Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Công Cụ Giải Mã Synology Cloud Sync Decryption Tool

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 23:36 28/05/2018 92 lượt xem

Cloud Sync Decryption Tool là chương trình giải mã dữ liệu được mã hóa bởi Cloud Sync, được thiết kế để đánh giá chức năng và phục hồi dữ liệu trong trường hợp khẩn cấp. Khi một sự cố khiến Synology NAS của bạn không thể truy cập được, bạn có thể tải xuống tệp được mã hóa do Cloud Sync tải lên từ các đám mây công cộng và sử dụng Công cụ Giải mã đám mây để giải mã chúng.

Xin lưu ý rằng bạn luôn có thể khôi phục dữ liệu được mã hóa bằng cách tạo một tác vụ mới trong Cloud Sync với thông tin tài khoản chính xác và mật khẩu được sử dụng trong nhiệm vụ mã hoá trước đó. Nếu bạn mất mật khẩu nhưng vẫn có tệp khóa được xuất từ Cloud Sync, bạn có thể sử dụng công cụ để phục hồi dữ liệu được mã hóa.

Để giải mã dữ liệu
1. Nhấp SynologyCloudSyncDecryptionTool để khởi động chương trình.
2.Chọn cách để giải mã dữ liệu. Bạn có thể nhập mật khẩu hoặc cung cấp tệp tin khóa riêng.
3. Chọn dữ liệu được mã hóa, có thể là thư mục hoặc tập tin.
4. Chọn thư mục đầu ra.
5. Nhấp Decrypt để bắt đầu quá trình giải mã.
6.Progress sẽ được hiển thị sau khi quá trình giải mã đã bắt đầu. Nhấp Hủy để hủy quá trình giải mã.

Chú thích:
Cloud Sync Decryption Tool hỗ trợ hai phương pháp giải mã:
Mật khẩu: mật khẩu nhập phải giống với mật khẩu được sử dụng trong thiết lập công việc mã hóa Cloud Sync.
Khóa cá nhân: Cloud Sync sẽ tự động xuất các khoá của bạn khi được liên kết với đám mây công khai lần đầu tiên. Bạn có thể tìm thấy tệp khoá cá nhân (private.pem) trong tệp khoá xuất.
Cloud Sync Decryption Tool có thể giải mã một tập tin duy nhất hoặc toàn bộ một thư mục. Nếu bạn chọn giải mã một thư mục, tất cả các tệp trong thư mục sẽ được giải mã và lưu vào thư mục đầu ra trong đường dẫn tương đối.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 23:36 28/05/2018
Seen: 92 times
Last updated: 23:36 28/05/2018