Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

NComputing các lỗi thường gặp khi cài đặt thiết bị

By
Mai Thành Dương
on 22:04 01/08/2018 58 lượt xem

NComputing các lỗi thường gặp khi cài đặt thiết bị

  1. Lỗi “IP Conflict Detected”

– Thiết bị NComputing bị đụng địa chỉ IP -> Bạn nên ping 1 địa chỉ IP trước để xem đã có máy nào trong mạng sử dụng chưa rồi mới set IP tĩnh cho NComputing.

  1. Không cài đặt được phần mềm NComputing vSpace trên Windows 7-8-10.

Xử lý như sau:

– Bạn phải bảo đảm rằng bản Windows 7, phải là phiên bản Windows 7 SP1.

– Người dùng phải Log On đúng user “administrator” có sẵn trong máy để thực hiện việc cài đặt

Chú ý: nếu bạn dùng một user khác cho dù user này có cấp quyền administrator đi nữa thì vẫn không cài được.

  1. Cài đặt hoàn tất nhưng các thiết bị Nomputing không nhìn thấy máy chủ (Host).

Xử lý như sau:

-> Trong quá trình cài đặt NComputing vSpace phải tắt firewall và phần mềm diệt virus. Sau khi cài đặt xong kích hoạt lại firewall và phần mềm diệt virus nhưng phải bảo đảm các port sau được mở.

– Port Exceptions

For L-series, M-series and vSpace Client connections to Host:

TCP: 27605.

UDP: 1027.

For vSpace Management Center:

TCP: 1284

TCP: 8080

UDP: 5353

For vSpace registration:

TCP: 80, 3630

Point to:

register.ncomputing.com

or 85.214.107.229

For vSpace Update:

TCP: 20, 21

Point to:

70.182.176.102

or 81.169.173.128

– vSpace 4 File Access Exceptions

For vSpace functionality:

C:\Windows\system32\KMServc.exe

C:\Program Files\Common Files\NComputer\Bootsrv.exe

For vSpace tray icon:

C:\Program Files\NComputing vSpace\KmMsg.exe

For vSpace Registration:

C:\Program Files\NComputing vSpace\KmRegWiz.exe

For vSpace Update:

C:\Program Files\NComputing vSpace\KmUpdate.exe

– vSpace 6 File Access Exceptions

For all vSpace functionality:

C:\Program Files\NComputing

  1. Thiết bị NComputing thấy máy chủ nhưng Log On không được.

Xử lý như sau:

– Bật tính năng Remote Desktop trên máy chủ.

– Tạo user cấp quyền Remote Desktop và đặt password cho nó.

Chú ý: nếu bạn muốn để password trắng thì phải chỉnh lại policy của Windows cho phép user log on từ xa bằng password trắng.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 22:04 01/08/2018
Seen: 58 times
Last updated: 22:04 01/08/2018