Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

L-series: Thiết bị không thể lấy địa chỉ IP từ DHCP

By
Mai Thành Dương
on 22:03 01/08/2018 38 lượt xem

Nếu một thiết bị L-series được cấu hình để sử dụng Địa chỉ IP động, máy chủ DHCP phải có mặt trên mạng nơi thiết bị L-series được kết nối.

Vui lòng xác minh các hành vi sau đây để loại trừ vấn đề:
Nhấp vào nút “Thử lại” sau 30 giây làm việc?
Nếu bạn cấu hình thiết bị L để sử dụng IP tĩnh, hãy gán địa chỉ IP cho nó một cách thủ công và định cấu hình nó để truy cập vào một máy chủ có địa chỉ IP đã biết, nó có thể kết nối thành công không? – Nếu có, máy chủ DHCP của bạn không chạy, không được cấu hình đúng cách hoặc không thể truy cập được từ mạng con nơi thiết bị L được kết nối.
Vui lòng kiểm tra lại tất cả các loại cáp mạng và kiểm tra xem trạng thái kết nối mạng có phải là Ok trên bộ chuyển mạch mạng nơi thiết bị được kết nối.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 22:03 01/08/2018
Seen: 38 times
Last updated: 22:03 01/08/2018