Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách đăng ký sử dụng chế độ offline Ncomputing

By
Nguyễn Hữu Tùng
on 22:23 07/05/2018 135 lượt xem

Open vSpace Manager and click Offline Registration


Tạo và tải tập tin đăng ký

Đăng nhập vào trang web của chúng tôi và nhấp vào Management Portal (tạo một tài khoản khách hàng mới nếu cần), sau đó sử dụng tính năng Offline Licensing trong Management Portal.

Offline Licensing Management Portal cung cấp hai chức năng:

  1. Tải lên tệp đăng ký của quản lý vSpace Manager để “đăng ký” Quản lý vSpace ngoại tuyến với Cổng thông tin Quản lý – điều này làm cho Cổng thông tin Quản lý nhận thức được rằng vSpace Manager offline.

  2. Tải về một tập tin giấy phép chứa thông tin đăng ký đã được xác nhận và phân bổ giấy phép (nếu có)

Sau khi tải lên tệp đăng ký vSpace Manager và tùy chọn phân phối bất kỳ giấy phép nào cho Trình quản lý vSpace ngoại tuyến, bạn có thể tải xuống tệp giấy phép từ trang Offline Licensing Management Portal.

Sử dụng vSpace Manager – trong các thẻ Client Licenses hoặc Premium Features – nhấp vào nút “Return” cho bất kỳ giấy phép nào họ muốn trả lại.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 22:23 07/05/2018
Seen: 135 times
Last updated: 22:25 07/05/2018