Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tại sao không thể add client được tìm thấy vào phần quản lý của CCCM?

By
Mai Thành Dương
on 21:49 01/08/2018 38 lượt xem

– Thứ 1: Trên giao diện của CCCM server, kiểm tra tại cột “Management Server“, xem client đã được add vào Server nào hay chua? Chỉ khi client chưa được add vào bất cứ Server nào khác thì lúc đó mới được có thể add vào Server hiện tại!

– Thứ 2: Kiểm tra lại bản license của phần mềm CCCM. Nếu license hết hạn, bạn không thể tiếp tục add thêm client vào!

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 21:49 01/08/2018
Seen: 38 times
Last updated: 21:49 01/08/2018