Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thêm và quản lý giấy phép Camera trên Surveillance Central

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 03:51 24/05/2018 110 lượt xem

1. Thêm giấy phép máy ảnh 
– Trước khi bạn bắt đầu để thêm giấy phép máy ảnh, hãy đảm bảo những điều sau đây:
 Trung tâm giám sát đã được cài đặt và được kích hoạt. Trung tâm giám sát không vượt quá số lượng tối đa của máy ảnh có thể cài đặt trên NAS. 
– 
Giấy phép máy ảnh đã sẵn sàng (hoặc cho 1 hoặc 4 kênh). Các NAS được kết nối với Internet.
Bước 1 
– Trung tâm giám sát mở bằng cách sử dụng tài khoản “admin” hoặc bất kỳ các tài khoản khác có quyền quản trị Trung tâm giám sát.

– Chọn Setting → License Control. Ở đây, bạn sẽ nhìn thấy số lượng hiện tại của giấy phép máy ảnh được cài đặt và số lượng tối đa có thể cài đặt trên NAS của bạn.
 

Bước 2
– Click vào nút Add. Sau khi cẩn thận đọc thỏa thuận, bấm vào Agree.
 

Bước 3
– Nhập giấy phép cho máy ảnh và sau đó nhấn Next.

– Sau khi kích hoạt thành công giấy phép, bạn sẽ thấy một thông báo rằng các giấy phép đã được cài đặt thành công rồi nhấn Finish. Sau đó bạn click vào Setting → Camera để cài đặt camera bổ sung nếu có.
 

3 Loại bỏ giấy phép máy ảnh

Bước 1 
– Chọn [Cài đặt] → [License Control] .Chọn Giấy phép máy ảnh mà bạn muốn loại bỏ và sau đó nhấn vào nút Delete.
Bước 2
– Nhập mật khẩu cho tài khoản của bạn và nhấn Next. Nhấn OK để xác nhận rằng bạn muốn loại bỏ các giấy phép.
 

– Sau khi giấy phép đã được gỡ bỏ thành công, bấm vào Finish. 
Lưu ý:

– Trước khi loại bỏ một giấy phép máy ảnh, hãy đảm bảo rằng các kênh camera tương ứng cho các giấy phép là trống.
– Giấy phép máy ảnh mặc định của hệ thống không thể gỡ bỏ. (mặc định là 4 máy ảnh)

4 Chuyển giấy phép máy ảnh khác ASUSTOR NAS

– Nếu bạn muốn chuyển giấy phép máy ảnh của bạn đến một NAS ASUSTOR khác,  hãy làm theo các hướng dẫn trong phần 3 để loại bỏ các giấy phép. Sau đó, bạn sẽ có thể cài đặt giấy phép này tại một ASUSTOR NAS khác.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 03:51 24/05/2018
Seen: 110 times
Last updated: 03:51 24/05/2018