Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không có tin hiệu cổng HDMI từ Nas Asustor

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 02:51 24/05/2018 106 lượt xem

Vui lòng đảm bảo các yêu cầu sau:

1.Cáp HDMI cùng hoạt động với các thiết bị khác như PlayStation tới TV
2. ASUSTOR Portal đã được cài đặt. (Vui lòng vào App Central trong ADM -> ASUSTOR APPs)
3. Thay đổi độ phân giải khác nhau (thấp hơn) trong Asustor Portal.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 02:51 24/05/2018
Seen: 106 times
Last updated: 02:51 24/05/2018