Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hướng dẫn cho phép user xem Surveillance (các app khác tương tự)

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 00:00 21/05/2018 123 lượt xem

 

Đăng nhập bằng quyền user chỉ thấy được folder share

Để trao quyền cho user xem Surveillance (Camera) ta làm các bước như sau:

Bước 1: đăng nhập quyền admin cao nhất để thiết lập

 

Bước 2: Vào Access Control tạo user mới

 

Bước 3: Mục App Privileges chọn phân quyền theo App hay User

 

Bước 4: Chọn App surveillance tích chọn phân quyền user sau đó OK để lưu lại

 

Bước 5: Đăng nhập vào user để xem kết quả

 


Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 00:00 21/05/2018
Seen: 123 times
Last updated: 00:00 21/05/2018