Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.


0

Nguyễn Hữu Tùng

--Nguyễn Hữu Tùng--

5068
| 1 1 2
Ho Chi Minh, Việt Nam
--Nguyễn Hữu Tùng--
Nguyễn Hữu Tùng
Mở 05:30 07/05/2018

Sau khi hoàn tất việc cài đặt Surveillance Center của Asustor chúng ta tiến hành add camera vào phần mềm này của Asustor.

Bước 1 chọn Surveillance Center tại giao diện của Asustor

Tại giao diện Surveillance Center chọn Setting

Chọn Camera

Chon Add

Tại bươc tiếp theo có 2 sự lựa chọn  để add camera

  • Bạn đồng ý cho Surveillance tự tìm kiếm camera có trong hệ thống của ban
  • Bạn có thể tự add theo cách thủ công (nếu đã biết địa chỉ IP của camera

Bước này tôi chọn tự động tìm kiếm nhấn biểu tượng > bên phải để bắt đầu tìm kiếm

Quá trình tìm kiếm hoàn tất chúng ta sẽ có toàn bộ camera có trong hệ thống mạng chọn camera bạn cần add nhấn biếu tượng > bên phải để tiếp tục.

Cấu hình theo hình bên dưới

Chú ý tới mục Model, Username ,Password nhấn Test để kiểm tra kết nối. nhấn > để tiếp tục

Bước cuối cùng cấu hình các thông số hoặc co thể để mặc định nhấn dấu tích bên phải để hoàn thành

Khi add camera thành công.


Your Reply

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 05:16 07/05/2018
Seen: 117 times
Last updated: 05:30 07/05/2018